วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน"
To be one of the best manufacturing and marketing companies of dairy products in ASEAN

ภารกิจ

  • สร้างสรรค์ความเป็นเลิศในสินค้าและการบริการ อันนำมาซึ่งความประทับใจของลูกค้า
  • ยกระดับความสามารถพนักงานโดยมุ่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่ดีกว่าซึ่งกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพ ในการใส่ใจกับคำว่า "คุณภาพ" ในทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวทางแห่งการ ทำงาน 3 ประการคือ
  • อุทิศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Dedicate to Excellence)
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า (Maximization of Customer Satisfaction)
  • สร้างสรรค์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)