Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการดัชมิลล์รักษ์โลก

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรโคนมไทย

ดัชมิลล์ สนับสนุนงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557
ดัชมิลล์ ร่วมส่งเสริมเกษตรกรโคนมไทย พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ สนับสนุนงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557
รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ สนับสนุนการจัดเสวนา Milk Forum II "นมไทย แข่งขันได้" แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพน้ำนมโคทั้งระบบ

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ จับมือกัีบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาประสิทธิภาพน้ำนมโคทั้งระบบ เตรียมความพร้อมสู่ AEC

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ เปิดเวที Milk Forum" นำร่องพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบทั้งระบบ เตรียมพร้อมก้าวสู่ AEC เป็นรายแรก
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำนมดิบทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จัดงานสัมมนา “Milk Forum แนวทางการจัดการและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ เพื่อพร้อมก้าวสู่ AEC” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
รายละเอียดกิจกรรม