โครงการดัชมิลล์รักษ์โลก

ด้วยจิตสำนึกแห่งความห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์โลกที่ดี กับจุดเริ่มต้นภายในองค์กร เพื่อรณรงค์กระตุ้น
ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งสูญเปล่า ลดปริมาณขยะ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้ริเริ่มโครงการ “ดัชมิลล์ รักษ์โลก” เพื่อรณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานทุกระดับภายองค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งสูญเปล่า ลดปริมาณ
ขยะ เพื่อร่วมสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แนวคิด 4Rs คือ Reduce (ใช้น้อย), Reuse (ใช้ซ้ำ), Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)
และ Rethink (คิดทบทวนก่อนใช้) โดยเน้นการลงมือทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ก่อนที่จะ
ขยายผลสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

กิจกรรมรักษ์โลก ภายในองค์กรดัชมิลล์

 • กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง
 • กิจกรรมลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless Office)
 • กิจกรรมลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากเศษอาหาร
 • กิจกรรมลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง จัดทำถังคัดแยก
  ขยะรีไซเคิล (Recycle Point) เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่
  ลดการใช้ทรัพยาการและพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
 • อนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 • โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอนลดโลกร้อน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้
 • โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยฯลฯ