ข่าวสารภาครัฐ และอุตสาหกรรมนม
1. ตั้งเป้าใหม่ชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น (พ.ค. 61) - ไฟล์ PDF >>
ในโอกาสวันดื่มนมโลก 2561 นายกฯ เชิญชวนให้คนไทยช่วยกันรณรงค์ให้มีการดื่มนมมากขึ้น จากเดิมเฉลี่ยปีละ 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี

1   2