บริษัทดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่เน้นส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล นักวิจัย 30 ท่านร่วมกันดำเนินงานด้วยหลักการวิจัยทั้งเชิงพื้นฐานและเชิงประยุกต์ อีกทั้งมีการศึกษาด้านคุณประโยชน์ความอร่อย และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นมแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงทำให้หน้าที่หลักของนักวิจัยเราคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

1. งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนานับเป็นงานหลักของหน่วยงาน นักวิจัยของ DIRC ดำเนินงานวิจัยทั้งในเชิงพื้นฐานและเชิงลึก  เพื่อการมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมทั้งในด้านความอร่อย  กลิ่นรส  และเนื้อสัมผัส  เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการวิจัยหลักดังต่อไปนี้:
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • การวิจัยทางคลินิก
  • ความปลอดภัยของอาหาร
  • นวัตกรรมใหม่ๆ
2. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย การจัดอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ และโภชนาการ โดยมีทั้งการจัดโดยนักวิจัยภายในองค์กร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและสารอาหาร รวมถึงติดตามสถานการณ์การวิจัย เพื่อให้ก้าวทันข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ระดับโลก