Career
" กลุ่มบริษัทดัชมิลล์กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกัน ผลักดันและสร้างความเติบโตให้กลุ่มบริษัท จึงขอเชิญผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุก และพร้อมที่จะปรับตัว ... ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด และแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ และเติบโต (ในอาชีพของท่าน) และก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปพร้อมกับเรา ... "
โดยท่านสามารถสมัครงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 081-733-8292 และ 084-751-6610

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

R&D Supervisor !! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

R&D Supervisor !! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุดิบที่ใช้,
 • ประเมินต้นทุสินค้า และจัดทำข้อมูลสรุป เพื่อนำไปใช้ในการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ 
 • วางแผนการทดลองในไลน์ผลิต ทดลอง และสรุปผลตั้งแต่ระดับ Lab scale, Pilot scale และ Plant scale
 • ดำเนินการทดลอง และติดตามการผลิตทั้งที่โรงงานนครปฐม โรงงานนครสวรรค์ และโรงงาน OEM
 • กำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกแผนก

** ฝึกงาน เรียนรู้งาน ทุกแผนกเป็นเวลา 6 เดือน **

Requirerments :

 • อายุ 24 - 28 ปี  
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 4. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

** ผ่านการทำงานวิจัย  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร  หรือเทคโนโลยีการหมัก **

 • มีความรู้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ มีความสามารถในการจัดการด้านความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ และการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี)
 • สามารถทำงานเข้า กะได้  กะเช้า  กะบ่าย  กะดึก (วนกะ)
 • ผู้สมัครต้องแนบเอกสารทรานสคริป และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • สามารถเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Engineering trainee (วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Engineering trainee (วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เรียนรู้งาน on-the-job training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต
 • ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
              รายได้  23,000 บาท  ( หรือ ตามประสบการณ์ )

Requirerments :

 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
 1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิศวกรรมการผลิต
 3. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 6. สาขาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
 • เพศชายตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หัวหน้างานเกษตรพืชไร่ (งานเพาะปลูกพืชไร่ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

หัวหน้างานเกษตรพืชไร่ (งานเพาะปลูกพืชไร่ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้ง การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัทฯ
 • ควบคุมต้นทุนการผลิตในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Requirerments :

 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการเกษตร, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ปลูกพืชไร่อ ย่างน้อย 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องความสามารถด้านเพาะปลูก (ข้าวโพด หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าเนเปียร์)
 • มีความรู้เรื่องเคมีทางการเกษตร โรคพืช
 • มีความรู้เรื่องงานระบบน้ำ งานช่างกล / ช่างไฟฟ้า
 • สามารถคำนวณต้นทุนในการเพาะปลูกได้
 • ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  (มีที่พัก+อาหาร)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (มีที่พัก+อาหาร)

เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • รับผิดชอบ ดูแลเลี้ยงลูกโค และพื้นที่คอกโครวม
 • ดูแลรักษาระบบรีดนม และดูแลแม่โคภายในฟาร์ม
 • งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคนม เช่น แต่งกีบ ผสมเทียม
 • ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มโคนมร่วมกับเกษตร

Requirerments :

 • อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้น ด้านเลี้ยงโคนม รีดนม ผสมเทียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานต่างจังหวัดอยู่ฟาร์มเป็นเวลานานได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม

พนักงานประจำไร่ (งานเพาะปลูกพืชไร่) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานประจำไร่ (งานเพาะปลูกพืชไร่) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เพราะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว และแปรรูป (ข้าวโพด หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าเนเปียร์) เป็นต้น

Requirerments :

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาเกษตรเคมี, พืชไร่, พืชสวน, ส่งเสริมการเกษตร,โรคพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
 • ขยัน  อดทน  และทำงานกลางแจ้งได้
 • ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  (มีที่พัก+อาหาร)
 • ติดต่อสมัครงานโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์)

สถานที่ทำงาน :

ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

Logistic Operation Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Logistic Operation Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • วางแผน และควบคุมกระบวนการการจัดส่งสินค้า
 • วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางในปรับปรุงระบบการจัดส่งสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคู่ค้า

Requirerments :

 • บการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า/การจัดการคน/จัดการเส้นทาง
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก/คุณพจนีย์ 084-7516513 Email : akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

QA Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

QA Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
 • วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
 • พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้ มีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด

 

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก / คุณพจนีย์ 084-751-6513 Email: akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

พนักงานควบคุมเครื่องจักร / ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานควบคุมเครื่องจักร / ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

Requirerments :

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ป.ตรี  สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคาโทนิกส์ ช่างกลโรงงาน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก / คุณพจนีย์ 084-751-6513 Email: akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Project Engineer (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Project Engineer (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • วางแผนโครงการติดตั้งเครื่องจักร ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ดูแลและควบคุมงาน ภาคสนาม
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Requirerments :

 • อายุ 22-26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเข้ากะได้ และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD 2D/3D และMS-Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขี
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก / คุณพจนีย์ 084-751-6513 Email: akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

R&D Supervisor (Urgent)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

R&D Supervisor (Urgent)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • รับผิดชอบ ดูแล การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วางแผนโครงงานวิจัยร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เข้ารับการฝึกเรียนรู้ กระบวนการผลิต  ครบทุกแผนก (สำหรับ 1 ปี แรก )

 

Requirerments :

 • อายุ 24 - 28 ปี  
 • จบการศึกษา ปริญญาโท
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 4. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 6.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

** ผ่านการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ จุลินทรีย์อาหาร (Food micro) **

 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย
 • สามารถทำงานเข้า กะได้  กะเช้า  กะบ่าย  กะดึก (วนกะ)
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผู้สมัครต้องแนบเอกสารทรานสคริป และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

** 1 – 2  ปีแรก   จะต้องประจำที่โรงงาน แดรี่พลัส นครสวรรค์ **

 

 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

สถานที่ปฏิบัติงาน : ต้องสามารถปฏิบัติงานที่ โรงงานของดัชมิลล์ได้ทั้ง 2 แห่ง (โรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม และ โรงงานแดรีพลัส จังหวัดนครสวรรค์)

Engineering trainee (วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) ประจำโรงงาน แดรี่พลัส จ.นครสวรรค์

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Engineering trainee (วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) ประจำโรงงาน แดรี่พลัส จ.นครสวรรค์

บริษัท :

บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด

Responsibilities :

 
 • ฝึกหน้างาน on-the-job training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต
 • ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
              รายได้  23,000 บาท  ( หรือ ตามประสบการณ์ )

 

Requirerments :

 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญหรือเทียบโอน)
 1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิศวกรรมการผลิต
 3. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิศวกรรมเมคคา
 6. สาขาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
 • เพศชายตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • ติดต่อสมัครงานที่ คุณสมศักดิ์ ภู่ภักดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคล) โทรศัพท์ : 056-219-900 #115,119 , มือถือ : 084-438-0502  หรือส่ง Resume มาที่ somsak.p@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 •  งานควบคุมคุณภาพ (Process control)
 •  Process audit
 •  ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ
 •  ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน

Requirerments :

 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร,    วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • ปฎิบัติงานตามกะการผลิตของบริษัทฯ ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก / คุณพจนีย์ 084-751-6513 Email: akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

 

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา
 • ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด
 • วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ระบบความปลอดภย และความสะอาดภายในคลังสินค้า
 • จัดทำข้อมูลสต๊อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน และรายเดือน

Requirerments :

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสหการ / สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณธเนศ  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร / Line ID084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น (ถนนท่าพระ –โกสุมพิสัย)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น (ถนนท่าพระ –โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (สาขาเชียงราย) / บริษัท Star 8 จำกัด (ในเครือบริษัท ดัชมิลล์)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขาย รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (สาขาเชียงราย) / บริษัท Star 8 จำกัด (ในเครือบริษัท ดัชมิลล์)

บริษัท :

บริษัท สตาร์ 8 (ประเทศไทย) จำกัด

Responsibilities :

 • ขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 • ดูแล บริการหลังการขายกับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            เงินเดือน 10,000-12,000 บาท / เดือน + ค่า commission

 

Requirerments :

 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์งานการขายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ถ้าเคยขายรถมอเตอร์ไซค์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ถ้ามีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความขยันอดทน, กระตือรือล้น, มีใจรักงานบริการ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณธเนศ เข็มเงิน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) เบอร์โทร / Line ID 084-751-6610

สถานที่ทำงาน :

ประจำที่ สาขาเชียงราย

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลตรวจเช็คนับสต๊อคสินค้า
 • จัดเตรียมสินค้า เพื่อรอการจัดส่ง

        รายได้ประมาณ  9,800 - 10,750  บาท

Requirerments :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6,ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รักงานบริการ ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์) 
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์รามอินทรา), โทร / Line 084-751-6610 ธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามเส้นทางที่กำหนด

        รายได้ (บาท) : 17,000 - 18,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์รามอินทรา)และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน (ซ.สวนผัก 50) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน (ซ.สวนผัก 50) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

       รายได้ (บาท)  17,000 - 18,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รักงานบริการ อดทนต่องานหนัก
 • รู้เส้นทางในจ.กรุงเทพฯ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 084-751-6396 คุณสันติ (ผู้จัดการศูนย์ตลิ่งชัน)โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (Pre Order) สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (Pre Order) สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

รายได้ (บาท) : 23,000 - 29,000

Requirerments :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง (มีค่าเสื่อมรถอีก 2,000 บาท/เดือน)
 • บริษัทฯ มีที่พักให้ฟรี
 • สนใจสามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์  ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

พนักงานขายกาแฟ Arabus สาขาสนามกอล์ฟวินเซอร์

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายกาแฟ Arabus สาขาสนามกอล์ฟวินเซอร์

บริษัท :

Responsibilities :

- ขายกาแฟ
- ขายเบเกอรี่
- เชียร์สินค้า ทำยอดขาย
- ต้อนรับ บริการลูกค้า
- ทำความสะอาดร้าน

Requirerments :

- เพศชาย หญิง อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 

 

สถานที่ทำงาน :

สาขาสนามกอล์ฟวินเซอร์

พนักงานขายกาแฟ ประจำร้านArabus สาขาขอนแก่น (ในเมือง)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายกาแฟ ประจำร้านArabus สาขาขอนแก่น (ในเมือง)

บริษัท :

Responsibilities :

- ขายกาแฟ
- ขายเบเกอรี่
- เชียร์สินค้า ทำยอดขาย
- ต้อนรับ บริการลูกค้า
- ทำความสะอาดร้าน

Requirerments :

- เพศชาย หญิง อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 

สถานที่ทำงาน :

จังหวัดขอนแก่น ในเมือง

พนักงานขายกาแฟ Arabus สาขาโรงงานดัชมิลล์ สาย8 / ท่านา

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายกาแฟ Arabus สาขาโรงงานดัชมิลล์ สาย8 / ท่านา

บริษัท :

Responsibilities :

- ขายกาแฟ
- ขายเบเกอรี่
- เชียร์สินค้า ทำยอดขาย
- ต้อนรับ บริการลูกค้า
- ทำความสะอาดร้าน

Requirerments :

- เพศชาย หญิง อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 

 

 

 

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ สาย8 / ท่านา

พนักงานขายประจำร้านกาแฟArabus นครปฐม สาขาท่านาและสาขาโรงงานดัชมิลล์ สาย8 ด่วนมาก

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายประจำร้านกาแฟArabus นครปฐม สาขาท่านาและสาขาโรงงานดัชมิลล์ สาย8 ด่วนมาก

บริษัท :

Dutch Mill Group

Responsibilities :

 • บริการและต้อนรับลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ
 • ชงกาแฟและผสมเครื่องดื่มต่างๆ
 • เช็ค Stock ดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอปุกรณ์ต่างๆ
 • จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที

            รายได้ 10,000 - 15,000  บาท

 

Requirerments :

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 25  ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา (มีการสอนงาน)
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านร้านเครื่องดื่มชา กาแฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องเดินทางได้ระหว่างสาขาท่านา และสาขาโรงงานดัชมิลล์สาย8
 • ติดต่อสอบถาม คุณครองรัชต์ โทร.081-7338292

สถานที่ทำงาน :

ร้านกาแฟArabus นครปฐม สาขาท่านาและสาขาโรงงานดัชมิลล์ สาย8

ซุปเปอร์ไวเซอร์ประจำศูนย์ดัชมิลล์และดีไลท์(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย) ทุกภาค ทั่วประเทศ

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

ซุปเปอร์ไวเซอร์ประจำศูนย์ดัชมิลล์และดีไลท์(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย) ทุกภาค ทั่วประเทศ

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

มีความสามารถเรื่องงานขาย
มีทักษะเรื่องการดูแลพนักงานขาย
ขับรถยนต์ และ มอเตอร์ไซด์ได้

Requirerments :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป
 3. มีความสามารถเรื่องงานขาย
 4. มีทักษะเรื่องการดูแลพนักงานขาย
 5. ขับรถยนต์ และ มอเตอร์ไซด์ได้

ภาคเหนือ ติดต่อ คุณธนาทรัพย์ สกลคฤหเดช 095-7487879
ภาคอีสานบน ติดต่อ คุณจุมพล หาเรือนขวัญ0614176186
ภาคอีสานล่าง ติดต่อ คุณลวะภักดิ์ ขวัญดี 081-890-3048
ภาคกลาง ติดต่อ คุณวิชาญ อรรถพรไพจิตร 084-7516388
ภาคใต้ ติดต่อ คุณวีรฤทธิ์ งามเจริญถาวร 08-4751-6377
ภาคตะวันออก และ กรุงเทพฯ ติดต่อ คุณธีรชัย สุรไพฑูรย์กร 0819364746

สถานที่ทำงาน :

ทุกภาค ทั่วประเทศ

พนักงานขายกาแฟ ร้านอาราบัส ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS ด่วนมาก

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายกาแฟ ร้านอาราบัส ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS ด่วนมาก

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

- บริการ และ ต้อนรับ ลูกค้า

- จัดเตรียมร้าน วัตถุดิบ และ สินค้า ต่างๆ

- ชงกาแฟ (Barista) และผสมเครื่องดื่มต่างๆ

- เช็ค Stock และดูแลรักษาความสะอาดของร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ

- จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน cashier - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

- ปฏิบัติงานที่ BTS สายสีลม / สายสุขุมวิท

 

Requirerments :

 1. เพศ ชาย/หญิง มีอายุตั้งแต่ 22-35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีความรับผิดชอบสูง
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านร้านเครื่องดื่มชา กาเเฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเดินทางไปสาขาอื่นได้
 7. สาขาที่เปิดรับ ประจำBTS สายสีลม/สายสุขุมวิท

 

สถานที่ทำงาน :

สถานีรถไฟฟ้า BTS

Dairy QA trainee (ประจำโรงงานนครสวรรค์/นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Dairy QA trainee (ประจำโรงงานนครสวรรค์/นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท แดรี่พลัส จำกัดและบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ฝึก on-the-job training ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมประสบการณ์
 • เข้ารับการอบรม เพื่ออนาคตการทำงานในฝ่าย
 • การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM)

Requirerments :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้เครื่องมือใน Lab และวิเคราห์ผลได้
 • สามาถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานโยกย้ายภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ ทั้ง จ.นครสวรรค์ / จ.นครปฐม และจังหวัด อื่นๆ
 • สนใจติดต่อสอบถาม คุณสมศักดิ์ 056-219-900 ต่อ 119

สถานที่ทำงาน :

สามารถทำงานโยกย้ายภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ ทั้ง จ.นครสวรรค์ / จ.นครปฐม และจังหวัด อื่นๆ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ ประจำโรงงานนครสวรรค์ ด่วน !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ ประจำโรงงานนครสวรรค์ ด่วน !!!

บริษัท :

บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

Responsibilities :

- ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิดความปลอดภัย
- อบรมให้ความรู้กับพนักงาน/ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
- สอบสวนอุบัติเหตุพร้อมแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
- วิเคราะห์แผนงานโครงการและเสนอแนะมาตรการความปลอยภัยในการทางาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกาหนดมาตรการป้องกัน

Requirerments :

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
6. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
9. ผ่านการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
10. ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
11. สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานนครสวรรค์ (บริษัทแดรี่พลัสจำกัด 99 ม.7 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์)
12. สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่ม 056-219900 ต่อ119 คุณสมศักดิ์

สถานที่ทำงาน :

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานนครสวรรค์ (บริษัทแดรี่พลัสจำกัด 99 ม.7 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์)