แบบฟอร์มสมัครงาน
หนังสือพิมพ์ ชื่อ
เว็บไซต์ ชื่อ
พนักงานบริษัท ชื่อ
อื่นๆ ระบุ
บาท
ตำแหน่ง
(ไฟล์: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp)
กิโลกรัม
เซนติเมตร


บิดา, มารดา     อื่น ๆ โปรดระบุ
คน ท่านเป็นบุตรคนที่

ปี

ปี

บาท

บาท

บาท

บาท
การฟัง
ดีมาก
ดี
พอใช้
การพูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
การอ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

ภาษาอื่น โปรดระบุ
การฟัง
ดีมาก
ดี
พอใช้
การพูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
การอ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

Ms. Word
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ได้
Ms. Excel
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ได้
Ms. Power Point
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ได้
โปรแกรมอื่น ๆ

ภาษาไทย
ไม่ได้
ได้ ความเร็ว คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้
ได้ ความเร็ว คำ/นาที


ขับขี่รถยนต์
ไม่ได้
ได้ ใบขับขี่เลขที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ได้
ได้ ใบขับขี่เลขที่
พาหนะที่มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่ได้
นครปฐม
นครสวรรค์
ทุกจังหวัด
(ไฟล์: *.zip, *.rar, *.doc, *.docx, *.txt, *.pdf)