เทคโนโลยีการผลิต


ใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน "อาหารปลอดภัย"

      หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุดในความสำเร็จของดัชมิลล์ คือ ความเอาใจใส่เรื่องคุณภาพในทุกขั้นตอน ซึ่งถือ เป็นหลักปฎิบัติพื้นฐานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยด้านอาหาร และคุณประโยชน์ที่ดี ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยเริ่มจากฟาร์มโคนม ศูนย์รับน้ำนมดิบ ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ตลอดจนจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

      มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามมาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ได้แก่ หลักการทั่วไป เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP) และใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนทางกายภาพ และการปนเปื้อนทางเคมี

      บริษัทได้พัฒนาหลักปฎิบัติในการควบคุมคุณภาพในรูปแบบเฉพาะของดัชมิลล์ ที่มุ่งเน้นตรวจสอบในจุดสำคัญ โดยยึดถือหลักการและขั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ ดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากแหล่งผลิต
2. การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต ณ เวลาจริง
3. การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายก่อนส่งออกจากโรงงาน
4.
ความสามารถใน
การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สินค้า
ทุกล็อต
การผลิต
โดย
สามารถ
ตรวจสอบ
จาก
สินค้า
อ้างอิง
หรือ
สมุดบันทึก
คุณภาพ

มารู้จัก GMP

GMP : Good Manufacturing Practice

G

= GOOD (ดี)

M

= MANUFACTURING (การผลิต)

P

= PRACTICE (หลักเกณฑ์วิธีการ)

คือเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นใน
การผลิต การควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม
และสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

HACCP คืออะไร

HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Point คือ เป็นระบบป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่ผลิต ภายใต้การควบคุมโดยวิธีนี้ เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ปราศจากอันตรายจากเชื้อโรค สารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอม

  • มุ่งเน้นการป้องกันปัญหา
  • แทนที่การมุ่งเน้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ระบบ HACCP ประกอบด้วย หลักการ 7 ข้อ

  1. ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย
  2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  3. กำหนดค่าวิกฤต
  4. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  5. กำหนดระบบเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  6. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
  7. กำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP
  8. กำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้