วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน"
To be one of the best manufacturing and marketing companies of dairy products in ASEAN

ภารกิจ (Mission)

      สร้างสรรค์ความเป็นเลิศในสินค้าและการบริการ อันนำมาซึ่งความประทับใจของลูกค้า

      ยกระดับความสามารถพนักงานโดยมุ่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด

      ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่ดีกว่า

      ซึ่งกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพ ในการใส่ใจกับคำว่า "คุณภาพ" ในทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวทางแห่งการ ทำงาน 3 ประการ คือ

      อุทิศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Dedicate to Excellence)

      สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า (Maximization of Customer Satisfaction)

      สร้างสรรค์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)