ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

      ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดัชมิลล์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง

ดัชมิลล์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทย

    กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เป็นบริษัทคนไทย เพื่อคนไทย ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธาน มุ่งมั่น รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความสำนึก และตระหนักว่าองค์กร จะเติบโต อย่างเข้มแข็งได้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม

เกื้อกูลสังคมไทย

      ยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย ดัชมิลล์ส่งเสริมผู้เลี้ยงโคนมในการ พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ และรับซื้อผลิตผลอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ ให้แก่ “สาวดัชมิลล์” และ “สาวดีไลท์” ทั่วประเทศ

      ใส่ใจพนักงาน ดัชมิลล์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในองค์กรที่ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

      ห่วงใยผู้บริโภค ดัชมิลล์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนมให้คนไทยได้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย จากองค์ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

      การเจริญเติบโตของบริษัทคนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจการโคนมไทย ซี่งเป็นอาชีพพระราชทาน เพื่อนำเงินตราสู่ประเทศไทย และพร้อมขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารนมของไทยในตลาดโลก

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

      สร้างจิตสำนึก แห่งความห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์โลกที่ดี เริ่มจากภายในองค์กร กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ได้ริเริ่มโครงการ “ดัชมิลล์ รักษ์โลก” เพื่อรณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร