ดัชมิลล์ทำดีเพื่อสังคม

      ด้วยจิตสำนึกแห่งความห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์โลกที่ดี กับจุดเริ่มต้นภายในองค์กร เพื่อรณรงค์กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งสูญเปล่า ลดปริมาณขยะ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

      ซึ่งกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้ริเริ่มโครงการ “ดัชมิลล์ รักษ์โลก” เพื่อรณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับภายองค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งสูญเปล่า ลดปริมาณขยะ เพื่อร่วมสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แนวคิด 4Rs คือ Reduce (ใช้น้อย), Reuse (ใช้ซ้ำ), Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และ Rethink (คิดทบทวนก่อนใช้) โดยเน้นการลงมือทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ก่อนที่จะขยายผลสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

กิจกรรมรักษ์โลก ภายในองค์กรดัชมิลล์

      กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง

      กิจกรรมลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless Office)

      กิจกรรมลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากเศษอาหาร

      กิจกรรมลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง จัดทำถังคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle Point) เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ทรัพยาการและพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

      อนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้า

กิจกรรมรักษ์โลก ภายในองค์กรดัชมิลล์

      โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอนลดโลกร้อน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

      โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

      โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยฯลฯ