About DDF

      ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์นมดี เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำ เราจึงได้จัดตั้งทีมงานฝ่ายส่งเสริมฟาร์มโคนม (DutchdMill Dairy Farm - DDF) เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมเกษตรกรฟาร์มโคนมกว่า 3,764 ฟาร์ม ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฟาร์มโคนมและศูนย์น้ำนมดิบ 18 ศูนย์ทั่วประเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค ร่วมกับภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน และยังช่วยพัฒนาผลผลิตต่อตัวต่อวันให้สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยปกป้องธุรกิจฟาร์มโคนมและผลักดันอุตสาหกรรมน้ำนมโคของไทยให้แข่งขันได้ เพื่อเตรียมพร้อม รับมือการแข่งขันเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)