ข่าวสารภาครัฐ และอุตสาหกรรมนม
โครงสร้างการผลิตและตลาดสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์ 1/2564
โครงสร้างการผลิตและตลาดสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์ 1/2564 รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
>> อ่านรายละเอียด (PDF)